ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A honlap, és a szolgáltatások nyújtója Pianovszky Angelika. (továbbiakban: Üzemeltető) kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét, képezze beszállítóit és munkatársait az ügyfélközpontú és fogyasztóbarát működés jegyében szigorúan betartva a működésére vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy egyértelműen és közérthető módon rögzítse az Üzemeltető adatkezelésre vonatkozó eljárási szabályait. A jelen Tájékoztató rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, az Üzemeltető egyéb szabályzataival és tájékoztatóival, az Európai Unió és Magyarország által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközökkel, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - a továbbiakban: Hatóság - ajánlásaival és általa kialakított adatvédelmi gyakorlattal összhangban kell értelmezni.
Az Üzemeltető a jelen Tájékoztatót a https://lelek-egyensuly-mandala.hu Honlapon ( a továbbiakban: Honlap ) közzéteszi.

I. JOGI HÁTTÉR

Az Üzemeltető az általa működtetett Honlap valamennyi adatkezelése és adatgyűjtése, továbbá a cookie-k (sütik) használata során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A Honlapok adatkezelése és adatgyűjtése, valamint a cookie-k (sütik) használata vonatkozásában különösen irányadóak az alább felsorolt rendelkezések:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az Európai Unió ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, DEFINÍCIÓK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:
1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot Honlapokon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi Tájékoztató, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján:

Cookie használata: Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján:

Elektronikus hirdetés: Bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
 • társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján:

Gazdasági reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

III. AZ ADATKEZELÉS ÉS AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJAI

Az Üzemeltető célja, hogy az általa működtetett Honlap látogatói, hírlevél regisztrálói és az Üzemeltető ügyfelei, illetve egyéb szolgáltatásai igénybevevőinek ( továbbiakban: Érintettek ) az információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli. Az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, kezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb, a biztonságos adatkezelés érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a megfelelő eljárási szabályokat.

Az Üzemeltető a Honlapot látogató Érintettek azonosítása során átvett adatokat az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésének céljából, az Érintett törlésre irányuló kérelmének kézhezvételéig kezeli. Amennyiben hatályos törvényi rendelkezés hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (például: számlázás).

Az Üzemeltető személyes adatot kizárólag az alább meghatározott célokból, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával:

Ügyfélkapcsolat címén:

 • az Üzemeltető szolgáltatásainak biztonságos és hatékony nyújtása
 •  a szolgáltatások minőségének biztosítása,
 • a működési problémák elhárítása,
 • a számlázás lehetővé tétele,
 • a kapcsolattartás (ideértve a tájékoztatást és a visszaigazolást),
 • a weboldalra történő regisztráció és bejelentkezés, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések feltételeinek későbbi biztosítása,
 • a megrendelések teljesítése, valamint
 • az esetleges viták rendezése, panaszok kezelése.
  Hírlevél küldése címén:
 • a hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldés.

Hirdetés, reklám és direktmarketing címén:

 • kizárólag az Érintett hozzájárulása és erre irányuló egyértelmű nyilatkozata alapján hirdetés vagy reklámot tartalmazó, esetenként direkt marketing tartalmú levél küldése.

Az Érintetteknek lehetősége van a Honlapon hírlevélre feliratkozni. Az Üzemeltető a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat (vezetéknév, utónév, lakhely, e-mail cím), amíg a hírlevélről az Érintett le nem iratkozik. Erre a hírlevél lap alján megjelenő „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetősége.

Amennyiben az Érintett leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az Üzemeltető további hírlevelet nem küld az Érintettnek. A leiratkozásra a Honlapokon regisztrált felhasználóknak lehetőségük van a beállításaik módosítása útján is.

Az Érintettek kifejezett hozzájárulása szükséges az Üzemeltető közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléséhez. Ilyen esetben erre az Érintettet a felhasználási célra való tájékoztatást követően külön nyilatkoztatni kell.

IV. AZ ADATKEZELÉS ÉS AZ ADATGYŰJTÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés és az adatgyűjtés jogalapja az Érintettek kifejezett, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amelyben az Érintettek kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az internetes regisztráció elküldésével, illetve egyéb módon közölt személyes adataik a jelen Tájékoztató III. pontjában meghatározott célok érdekében felhasználásra kerüljenek. Az internetes regisztráció elküldésével, ajánlatkéréssel, megrendeléssel, szerződéskötéssel egyidejűleg az érintettek elfogadják a jelen Tájékoztató feltételeit, és önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak az adatkezeléshez.

Az Érintettek által megadott adatok kezelésének időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve az Érintettek kérelmére történő törlésig tart. Amennyiben hatályos törvényi rendelkezés hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (például: számlázás).

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. A KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

A kezelt személyes adatok köre:

 • név (családi név, utónév),
 • lakhely, számlázási cím,
 • telefonszám, e-mail cím.

Az Érintettek által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat.
Szolgáltatások igénybevétele érdekében a weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 •  IP cím,
 • a weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve az érintettek számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
 • az érintettek weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).
  Ezen adatokat a rendszer az érintettek külön nyilatkozata nélkül automatikusan naplózza. Ezen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat csupán oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a szolgáltatások és az informatikai rendszer technikai színvonalának fejlesztésére szolgálnak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

VI. AZ ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ESETEI

A szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett személyes adatok tekintetében adatkezelő:

Név: Pianovszky Angelika
Lakcím: 1035 Budapest,Velence u. 1-3.

Telefonszám: +36 70 415 7312
E-mail cím: kapcsolat@lelek-egyensuly-mandala.hu

VI.2. PANASZKEZELÉS

A panaszkezelési folyamatokkal összefüggő kapcsolattartási adatok a következők:

Név: Pianovszky Angelika
Lakcím: 1035 Budapest,Velence u. 1-3.

Telefonszám: +36 70 415 7312
E-mail cím: kapcsolat@lelek-egyensuly-mandala.hu

A bejelentett panaszokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásért az Üzemeltető felel:

 • az írásbeli panasz felvétele és dokumentálása,
 • a jegyzőkönyv törvényi előírásoknak, illetve az Üzemeltető nyomtatványainak megfelelő módon történő kitöltése,
 • a panasz kivizsgálása és a panaszra adott válaszlevél megfogalmazása, a válaszlevél tartalmának az az Ügyvezető Igazgatóval történő jóváhagyatása,
 • a jegyzőkönyv és a válaszlevél postára adása a panasz bejelentésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül,
 • a bejelentett panaszokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése.

Az Üzemeltető a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a panaszt benyújtójától:

 • név,
 • szerződésszám,
 • lakcím, székhely, levelezési cím,
 • telefonszám,
 • értesítés módja,
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 • panasz leírása, oka,
 • a panaszos igénye,
 • a panasz alátámasztásához szükséges, a panaszos birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Társaságnál nem áll rendelkezésre,
 • meghatalmazott útján eljáró panaszos esetében érvényes meghatalmazás
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszbejelentést és a hozzákapcsolódó dokumentumokat az Üzemeltető őrzi meg a vonatkozó törvényi rendelkezések által előírt 5 évig. Az Érintettek a jelen Tájékoztató elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Üzemeltető a panasz ügyintézésével kapcsolatos személyes adatait a panasz megoldásához szükséges mértékben és ideig kezelje.

VII. A KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK VÉDELME

Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi

 • a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Üzemeltető a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak az Érintettel.

Az Üzemeltető az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről(archiválás, tűzvédelem).

Az Üzemeltető a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.

VIII. A KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK TÖRLÉSE VAGY ZÁROLÁSA

Az Üzemeltető a jelen Tájékoztatót a Honlapon könnyen hozzáférhető módon és olvasható formában közzéteszi. Az Érintettek továbbá bármikor kérhetik az Üzemeltető, hogy személyes adataik kezeléséről adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Érintett az adatai törlését kérheti, ha

 • az adat kezelése jogellenes, vagy
 • a törvényben meghatározott alapelvekkel ellentétes (adatkezelés célja, illetve jogalapja megszűnt; az adatkezelés szükséges időtartama letelt.)

Az Üzemeltető az adatot zárolja, ha

 • az Érintett az adatkezelés jogszerűségét vitatja; vagy
 • az adat törlésének lenne helye, azonban a törlés az Érintett jogos érdekeit sértené; illetve
 • ha az törvényben előírt dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A zárolás ideje alatt az Üzemeltető az adatot kizárólag tárolja, azzal kapcsolatban semmilyen művelet végzésére nem jogosult. Az Érintett a jogait a VI. pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel pedig az Üzemeltető illetékes munkavállalójához is fordulhat.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Üzemeltető az Érintett kérelmét követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül dönt, és az Érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Üzemeltető törekszik az érintett adat védelme érdekében olyan intézkedést hozni, mely a tudomány és technika mindenkori állásának megfelelően az Érintett jogainak hatékony érvényesítését szolgálja.

Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Honlapokra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az érintettek jogaik megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - a továbbiakban: Hatóság - https://www.naih.hu/fordulhatnak jogorvoslatért, illetve az illetékes bíróság eljárását kezdeményezhetik. A perre az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes. A Társaság az esetleges adatvédelmi incidenseket rögzíti, és azokról a Hatóságot haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 (hetvenkét) órán belül értesíti.

Az Üzemeltető az Érintettek által megadott személyes adatok valóságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintettek felelnek. Az Érintett az e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott felhasználónév és jelszó párost, valamint az e-mail címet kizárólag ő maga használja a Honlapokon. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott felhasználónévvel és e-mail címmel történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az Érintettet terheli.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg, vagy a szolgáltatások igénybevétele során egyéb módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult az Érintettel szemben kártérítés érvényesítésére, illetve igényének egyéb úton történő érvényesítésére.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az Érintettek külön hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosítsa az Érintettek előzetes értesítése és tájékoztatása mellett.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének időpontja:
2022. augusztus 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Lélek-Egyensúly Mandala által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet Pianovszky Angelika, mint adatkezelő (továbbiakban, mint Adatkezelő), magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató Pianovszky Angelika honlapjain a Felhasználók által, valamint személyesen az Ügyfelek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” /GDPR/), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom-meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül Pianovszky Angelika. Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Pianovszky Angelika.

2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen kiadványok illetve szolgáltatások az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz a www.lelek-egyensuly-mandala.hu, www.onfejlesztesi-rajzkurzus.hu  honlapokon felsorolt elérhető szolgáltatáscsoport.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál vagy az Adatkezelőnek személyesen megadja a III. pontban felsorolt adatát.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhely szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához. A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen Adatkezelő rendelkezésére bocsát.

3.2 Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:

·      neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, telefonszámát valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;

·      személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;

·      demográfiai adatok;

·      szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

·      A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek. Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

3.3 A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszereit használjuk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, a rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:

Google Analytics:
https://www.google.hu/intl/hu/analytics

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés időtartama

5.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5.2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

5.4 A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Adatfeldolgozó számára, hogy használatuk révén az Adatfeldolgozó tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

5.5 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta

VI. Az Adatkezelés célja, jogalapja

6.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

f) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, stb.)

g) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

h) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

i) a Felhasználók jogainak védelme;

j) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a megadott Személyes adatokat a jelen Tájékoztató pontjaiban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel.

6.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.3 Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

6.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VII. Az Adatkezelés elvei, módja

7.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kapcsolat@lelek-egyensuly-mandala.hu címre küldött e-mailben.  E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adatmódosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.4 Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák felés erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a kapcsolat@lelek-egyensuly-mandala.hu e-mail címen.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2022. augusztus 1.